Menu boczne

Logowanie:

Regulamin

Niniejszy regulamin określa warunki korzystania z serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl.Definicje

Użytkownik – zarejestrowana osoba korzystająca z serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl w celach nie związanych z prowadzoną przez nią działalnością gospodarczą, zawodową, promocyjną lub reklamową. Użytkownikiem serwisu może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych nie może być użytkownikiem serwisu.

Serwis – strona pod adresem www.bezpiecznieautostopem.pl umożliwiająca umieszczanie w tym serwisie plików oraz danych osobowych w celu udostępnienia ich innym użytkownikom, tworzenia grup wspólnie podróżujących.

Treści - wszelkie zamieszczane, prezentowane, udostępniane i przechowywane przez użytkowników w serwisie www.bezpiecznieautostopem.pl informacje, w tym dane, oferty, pliki, sondaże, poradniki.

Serwery – serwery serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl, na których zainstalowane jest odpowiednie oprogramowanie obsługujące serwis www.bezpiecznieautostopem.pl na których - w ramach serwisu - zapisywane są oferty, pliki zamieszczane przez użytkownika oraz wszelkie inne treści umieszczone w serwisie.

Konto – założone przez użytkownika serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl konto. Użytkownik może korzystać z konta dopiero po dokonaniu rejestracji i po aktywowaniu konta. Rejestracja następuje na podstawie formularza rejestracji wraz z aktualnym zdjęciem twarzy i dokonaniu opłaty abonamentowej, zgodnie z wybraną opcją. Aktywacja konta następuje po pomyślnej weryfikacji, poprzez kliknięcie linku aktywującego przesłanego przez serwis www.bezpiecznieautostopem.pl w wiadomości e-mail na podany przez użytkownika w trakcie rejestracji adres e-mail. Użytkownik konta aktywnego może zawsze, w czasie dostępności serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl, dokonać zmiany hasła do konta oraz aktualizacji danych podawanych podczas procesu rejestracji, poprzez zalogowanie się na konto użytkownika i założenie odpowiedniej dyspozycji zmiany.

Profil użytkownika – miejsce w serwisie www.bezpiecznieautostopem.pl, zawierające informacje o użytkowniku (pełne imię i nazwisko, miejscowość, w której użytkownik jest zameldowany na pobyt stały, adres e-mail, nr telefonu i aktualne zdjęcie twarzy), dobrowolnie podane przez użytkownika i udostępnione wszystkim użytkownikom. W razie zmian, użytkownik ma obowiązek zaktualizować dane. Zmiana danych w profilu użytkownika możliwa jest po uprzednim zalogowaniu się przez użytkownika danego profilu na konto. Profil użytkownika posiadają wyłącznie użytkownicy posiadający aktywne konto.

Zawartość i udostępnienie serwisu

1. Serwis umożliwia użytkownikom prezentowanie i przechowywanie treści użytkowników (ofert przejazdów, przewozów, wytyczania tras, zadawanie pytań oraz udzielanie odpowiedzi), wyszukiwanie interesujących użytkowników treści, udostępnianie ich innym użytkownikom do czytania, oglądania, a także tworzenie grup wspólnie podróżujących, prowadzanie korespondencji pomiędzy użytkownikami serwisu za pomocą prywatnych e-maili i telefonów.

2. Rejestracja odbywa się na podstawie wypełnionego formularza rejestracyjnego dostępnego w serwisie. Wymaga wyrażenia zgód określonych w formularzu, wysłanie zeskanowanego aktualnego zdjęcia twarzy. Po pomyślnej weryfikacji na wskazany w formularzu adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny umożliwiający korzystanie z serwisu.

3. Podczas rejestracji użytkownik używa swojego e-maila jako loginu oraz wybiera dowolne hasło. Hasło powinno zawierać minimum osiem znaków. Użytkownik zobowiązany jest do utrzymywania hasła w tajemnicy oraz do nieprzekazywania swoich danych dostępowych osobom trzecim.

Prawa i obowiązki użytkownika

5. Z konta może korzystać wyłącznie użytkownik – założyciel konta.

6. Treści o użytkowniku powinny dotyczyć i prezentować wyłącznie osobę użytkownika, która je zamieszcza i powinny dotyczyć tematyki serwisu, a także być zgodne z wymogami regulaminu, obwiązującego prawa i dobrych obyczajów.

7. Zakazane jest:

 1. przenoszenie praw przysługujących użytkownikowi, a wynikających z posiadania konta w serwisie na inne osoby, bez zgody firmy POWDAX w formie pisemnej pod rygorem nieważności,
 2. podawanie się za kogo innego, 
 3. podawanie danych niezgodnych z prawdą, 
 4. nieuaktualnianie danych, 
 5. naruszanie tajemnicy korespondencji,
 6. rozsyłanie do innych użytkowników spamu (w tym "niechcianej" reklamy, reklamy rozsyłanej bez wiedzy i zgody firmy POWDAX, treści o charakterze promującym lub reklamującym (w szczególności reklama własnego lub cudzego przedsiębiorstwa, usług lub produktów, zamieszczenie linków do innych stron, zamieszczenie jakichkolwiek materiałów z adresami innych stron), 
 7. zamieszczanie bez zezwolenia firmy POWDAX, ofert przejazdów w pojazdach o dopuszczalnej liczbie osób powyżej 9 (np. busy, autobusy itd.),
 8. zamieszczanie w serwisie treści, które będą zawierały treści sprzeczne z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, naruszające prawa osób trzecich, 
 9. blokowanie serwisu, utrudnianie jego korzystania, dokonywanie włamań lub prób włamań do systemów informatycznych lub konta użytkowników,
 10. wpływanie na strukturę świadczonych przez serwis usług,
 11. stosowanie automatycznych metod przechwytywania danych, a także używanie mechanizmów, oprogramowania lub skryptów.

8. Treści użytkowników publikowane będą wraz ze zdjęciem twarzy, imieniem i nazwiskiem użytkownika oraz miejscowością, w której użytkownik jest zameldowany.

9. Pola odpowiednich formularzy służących do korzystania mogą zostać ograniczone przez serwis pod względem ilości znaków, jakie użytkownik będzie mógł zamieścić w polu, o czym użytkownik zostanie poinformowany przy korzystaniu z tych formularzy.

10. Typ i rozmiar plików, jakie użytkownik może zamieszczać w serwisie są wskazane na stronie internetowej www.bezpiecznieautostopem.pl. Pliki użytkowników o rozmiarze większym niż wskazane nie będą przechowywane w serwisie. Pliki zamieszczane przez użytkownika w serwisie, nie spełniające wymogów odnośnie formatu plików przechowywanych w serwisie lub nie spełniające wymagań technicznych wprowadzonych w serwisie mogą być zapisywane za pomocą narzędzi internetowych w postaci plików o innym formacie bez jakiejkolwiek ingerencji w ich zawartość. Zaakceptowanie regulaminu przez użytkownika jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na zapisywanie za pomocą narzędzi internetowych plików dostarczonych przez użytkownika w postaci plików o innym formacie.

11. Treści użytkownika zamieszczane, prezentowane i przechowywane są w serwisie w imieniu własnym użytkownika, na jego rzecz i na jego odpowiedzialność. Firma POWDAX nie ponosi odpowiedzialności za zawartość treści użytkowników zamieszczonych, publikowanych i przechowywanych przez użytkowników w serwisie.

12. Użytkownik zobowiązany jest posiadać prawa do treści zamieszczanych przez niego w serwisie w zakresie umożliwiającym ich zamieszczenie, prezentację, przechowywanie w serwisie, bezpłatne oglądanie, czytanie przez innych użytkowników, w tym autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do tych treści.

13. Użytkownik zobowiązany jest dokonać stosownego rozliczenia ze wszystkimi osobami, którym przysługują jakiekolwiek prawa do treści zamieszczanych przez niego w serwisie, jeżeli uprawnione osoby wystąpią z roszczeniami z tytułu przysługujących im praw.

14. Korzystanie przez użytkownika z serwisu, a w szczególności zaakceptowanie przez niego postanowień regulaminu, jest równoznaczne z:

 1. wyrażeniem zgody na nieodpłatne oglądanie i czytanie treści użytkownika przez innych użytkowników,
 2. wyrażeniem zgody na publikację treści użytkownika wraz ze zdjęciem twarzy, imieniem i nazwiskiem użytkownika oraz miejscowością, w której użytkownik jest zameldowany,
 3. ze złożeniem oświadczenia, że posiadane przez użytkownika prawo do treści zamieszczanych przez niego w serwisie oraz prawo do zezwalania na oglądanie, czytanie tych treści przez innych użytkowników na warunkach określonych w regulaminie jest niczym nieograniczone, 
 4. ze złożeniem oświadczenia, że treści zamieszczane przez użytkownika w serwisie nie naruszają praw autorskich, praw pokrewnych ani praw osób trzecich, 
 5. z wyrażeniem zgody na publikację danych osobowych użytkownika w serwisie,
 6. z wyrażeniem zgody na tworzenie ikon oraz na zamieszczanie treści użytkownika lub ich ikon w profilu użytkownika oraz we wszystkich wyodrębnionych częściach funkcji serwisu przeznaczonych do zamieszczania treści użytkowników, za pomocą zautomatyzowanych narzędzi internetowych serwisu, 
 7. z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie umieszczonych treści w innych serwisach i innych mediach wydawanych przez firmę POWDAX, w tym także w celach reklamowych.

15. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść firma POWDAX z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich związanych z naruszeniem praw autorskich, praw pokrewnych lub jakichkolwiek innych praw do treści zamieszczonych przez użytkownika w serwisie.

16. W przypadku, gdy treści użytkowników naruszać będą postanowienia regulaminu, przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego, obraźliwe, wulgarne, zawierające groźby skierowane pod adresem osób trzecich, zawierające treści dyskryminujące płeć, rasę, narodowość, język, religię, treści pochwalające faszyzm, komunizm, nazizm, treści pochwalające, propagujące lub promujące przemoc, naruszające uczucia religijne lub posiadające charakter pornograficzny, stanowiące materiały reklamowe lub promocyjne użytkownika lub innych osób lub będą zawierały linki prowadzące do wyżej wymienionych treści, dostęp do takich treści w serwisie będzie blokowany, a następnie treści te mogą być usuwane z serwisu zgodnie z zasadami określonymi w punkcie 17 regulaminu.

17. W przypadku naruszenia przez użytkownika przepisów prawa, postanowień regulaminu, firma POWDAX jest uprawniony do:

 1. zablokowania treści użytkownika,
 2. zablokowania użytkownika i zaprzestania świadczenia użytkownikowi usług w serwisie.

Zablokowanie i zaprzestanie świadczenia użytkownikowi usług w serwisie może nastąpić w przypadku naruszeń przepisów prawa lub postanowień regulaminu.

18. W przypadku rażącego lub powtarzającego się naruszania przez użytkownika przepisów prawa lub postanowień regulaminu, o czym użytkownik zostanie uprzednio poinformowany stosownym zawiadomieniem. Firma POWDAX może nałożyć karę umowną w wysokości do 5000 zł z chwilą upływu 7 dni od dnia zablokowania treści użytkownika i usunąć treści użytkownika z serwera serwisu oraz zaprzestać świadczenia usług.

19. Udostępnienie przez serwis funkcji umożliwiających zamieszczanie, prezentację i przechowywanie treści użytkownika oraz ich oglądanie i czytanie przez innych użytkowników ogranicza się jedynie do udostępnienia rozwiązań technicznych. Oznacza to w szczególności, że firma POWDAX nie zamieszcza ani nie udostępnia do czytania i oglądania treści użytkowników we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność, a czynią to użytkownicy w swoim imieniu, na własną rzecz i własną odpowiedzialność.

20. Firma POWDAX dołoży starań, aby korzystanie z serwisu było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Jednakże firma POWDAX nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z serwisu. Ponadto narzędzia internetowe serwisu mogą wymagać określonych konfiguracji komputera użytkownika. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające użytkownikowi korzystanie z serwisu, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego, to: przeglądarka internetowa z włączoną obsługą java script. Firma POWDAX nie ponosi odpowiedzialności za to, że treści użytkowników będą zawsze dostępne i przydatne do oglądania ze stron internetowych. Ryzyka związane z korzystaniem z sieci internet oraz funkcją i celem oprogramowania lub danych niebędących składnikiem treści usług świadczonych w serwisie, wprowadzanych przez serwis do systemu teleinformatycznego, którym posługuje się użytkownik, firma POWDAX podaje na stronie internetowej pod adresem www.bezpiecznieautostopem.pl.

21. Serwis jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z serwisu i jego poszczególnych narzędzi internetowych, jeżeli jest to spowodowane koniecznością naprawy, rozbudowy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu, oprogramowania, albo przyczynami niezależnymi od serwisu (siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich).

22. Firma POWDAX nie ponosi odpowiedzialności:

 1.  z tytułu utraconych korzyści poniesionych przez użytkownika lub osoby trzecie w związku z korzystaniem z serwisu,
 2. za utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, oprogramowania lub też okolicznościami niezależnymi od firmy POWDAX,
 3. za utratę przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie (niezależnie od sposobu wejścia w posiadanie) jego haseł i loginu, chyba że utrata przez użytkownika lub wejście w posiadanie przez osoby trzecie jego haseł i loginu nastąpiło z przyczyn zawinionych przez firmę POWDAX lub przyczyn, za które firma POWDAX ponosi odpowiedzialność na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
 4. z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej, 
 5. za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie świadczeń, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie (w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych i energii elektrycznej). Firma POWDAX jest jednak odpowiedzialny za działania lub zaniechania (jak za własne działanie lub zaniechanie) osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. Firma POWDAX jest także odpowiedzialny w przypadkach, o których mowa w niniejszym punkcie regulaminu, jeśli odpowiedzialność wynika z obowiązujących przepisów prawa. Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w niniejszym punkcie regulaminu, obejmuje także odpowiedzialność z tytułu szkód spowodowanych przez wirusy komputerowe,
 6. za treści otrzymywane i wysyłane przez użytkowników za pośrednictwem internetu oraz za treści zamieszczone przez użytkowników w serwisie, w tym za jakiekolwiek dane i informacje, 
 7. za szkody spowodowane działaniami lub zaniechaniami użytkownika, w szczególności za nieprawidłowe korzystanie przez niego z serwisu, za korzystanie przez niego z serwisu w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami regulaminu oraz za szkody wynikające z podania niepełnych lub nieprawdziwych danych.

23. Firma POWDAX ma prawo do udostępniania danych użytkownika, jeżeli obowiązek udostępnienia uprawnionym osobom lub organom wynika z obowiązujących przepisów prawa.

24. Firma POWDAX może odmówić użytkownikowi świadczenia usług w serwisie, jeśli jest to uzasadnione względami bezpieczeństwa.

25. Firma POWDAX może odmówić użytkownikowi świadczenia usług w serwisie w przypadku korzystania przez użytkownika z adresów poczty elektronicznej uznanych przez firmę POWDAX jako niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa, względów prawnych, o czym użytkownik zostanie poinformowany stosownym komunikatem przy próbie korzystania z tych funkcjonalności serwisu, które wymagają podania adresu poczty elektronicznej.

Płatności

26. Świadczenia w serwisie są udostępniane użytkownikowi bezpłatnie.


27. Taryfikator dostępny jest na stronie serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl.


29. Z tytułu korzystania z serwisu użytkownikowi nie należy się jakiekolwiek wynagrodzenie, w tym także za udzielone zgodnie z regulaminem zgody.

Reklamacje

30. Użytkownik może kierować reklamacje w sprawach związanych z korzystaniem z serwisu poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie serwisu.

31. Firma POWDAX rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni od otrzymania reklamacji z możliwością przedłużenia tego terminiu z przyczyn niezależnych na dalszy czas oznaczony, o czym firma POWDAX informuje użytkownika wskazujac jednocześnie przyczynę. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, firma POWDAX niezwłocznie wzywa reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 dni i zakres tego uzupełnienia, z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.

32. Odpowiedź na reklamację firma POWDAX kieruje na adres e-mail użytkownika.

Zmiany w serwisie i zmiany warunków korzystania z platformy

33. Usunięcie treści, profilu użytkownika następuje poprzez zgłoszenie przez użytkownika na adres internetowy www.bezpiecznieautostopem.pl oświadczenia o rezygnacji z korzystania z serwisu www.bezpiecznieautostopem.pl, przy czym oświadczenie to winno zostać wysłane z adresu poczty elektronicznej wskazanego w regulaminie. Firma POWDAX usunie treści, profilu użytkownika następuje najpóźniej w terminie 7 dni od chwili otrzymania oświadczenia użytkownika wskazanego w zdaniu poprzednim.

34. Firma POWDAX jest uprawniona do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli użytkownik w jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, np. poprzez zamieszczanie treści niezgodnych z regulaminem. Firma POWDAX zastrzega sobie w takich wypadkach prawo do zastosowania sankcji w postaci kary wynoszącej 5000 zł.

35. Firma POWDAX zastrzega sobie prawo do zmian serwisu (szaty graficznej, formy, zakresu korzystania z serwisu, rozbudowy, zmian w oprogramowaniu) w dowolnym momencie, bez uprzedniego informowania o tym użytkowników. Dotyczy to również tworzenia nowych lub zaprzestania świadczenia określonych usług. W wypadku zaoferowania nowych usług odpłatnych, obowiązek ponoszenia kosztów przez użytkownika powstaje dopiero wówczas, gdy zaakceptuje on nowy regulamin zgodnie z punktem 36 regulaminu.


36. Firma POWDAX zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu. W przypadku dokonania zmian w regulaminie, firma POWDAX poinformuje użytkowników o dokonanej zmianie poprzez zamieszczenie ujednoliconego tekstu zmienionego regulaminu na stronie www.bezpiecznieautostopem.pl obok tekstu dotychczasowego wraz z informacją o dokonaniu zmian. Zmiana regulaminu obowiązuje użytkownika po upływie 14 dni od daty poinformowania o zmianie zgodnie ze zdaniem poprzedzającym. Korzystanie z serwisu po tej dacie jest jednoznaczne z akceptacją nowej treści regulaminu.

37. Firma POWDAX ma prawo do rezygnacji z prowadzenia serwisu lub rezygnacji z udostępniania poszczególnych opcji serwisu w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia przez firmę POWDAX na stronie internetowej serwisu. W przypadku rezygnacji przez firmę POWDAX z udostępniania opcji serwisu, korzystanie z tej opcji z chwilą upływu terminu wskazanego w zdaniu poprzednim zostanie zablokowane, a wszelkie treści użytkowników z niej usunięte. W przypadku rezygnacji przez firmę POWDAX z prowadzenia serwisu, z chwilą upływu wskazanego terminu, korzystanie z serwisu zostanie zablokowane, a wszelkie treści użytkowników zostaną usunięte z serwera serwisu. Po rezygnacji przez firmę POWDAX z prowadzenia serwisu.

38. Prawem właściwym dla wszystkich stosunków prawnych wynikających z regulaminu jest prawo polskie. 

39. Wszelkie spory będą rozstrzygane przez właściwe polskie sądy powszechne.

 

 

Niech bezpieczna podróż autostopem

   stanie się nowym trendem w podróżowaniu!


ZAPRASZAMY !!


 
 
   
 
Copyright BezpiecznieAutostopem.pl 2011r Projekt i realizacja strony www fdesigners.net